Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Biologicky rozložiteľný odpad

 

Biologicky rozložiteľný odpad 

 

Všetci sme  je pôvodcom odpadu a našou povinnosťou je  nakladať s odpadom v súlade so zákonom a so Všeobecne záväzným nariadením mesta o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch vznikajúcich na území mesta. VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 1/2021. Rovnako to platí i pre biologicky rozložiteľný odpad.

Biologicky rozložiteľné odpady tvoria najväčší hmotnostný podiel z komunálnych odpadov, čo prestavuje  30-70 %.  Jeho triedenie je veľmi dôležité  a to najmä z

1.      ENVIROMNTÁLNEHO dôvodu -  znižujme množstvo  skleníkového plynu, metánu, ktorý je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za problém skleníkového efektu. V prípade, že je biologicky rozložiteľný komunálny odpad ukladaný na skládku odpadu, vzniká pri jeho rozklade toxický výluh a  zápach, ktorý spôsobuje tzv. skládkový plyn. Jeho najväčšou  zložkou je práve spomínaný metán (CH4).

2.      ČIERNE SKLÁDKY. Hoci sa to nezdá, veľký problém je vyhadzovanie BRO do prírody,  kde spôsobujeme  vznik nelegálnych skládok. Meníme tým prirodzené biotopy, zvyšuje sa výskyt nežiadúcich hlodavcov, nabádame na nelegálne ukladanie ďalšieho odpadu. 

K stiahnutiu

 

 

Odpad

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitým predpisom povinný sa jej zbaviť.

Biologický odpad  „BIO“ je odpad zo záhrad, parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, jedální, stravovacích zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný. Tento odpad je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom. ( anaeróbny – bez prístupu vzduchu, aeróbny – s prístupom vzduchu )

202105251010540.p5191137

 

Biologicky rozložiteľný odpad „BRO“, alebo ZELENÝ ODPAD je odpad, zo záhrad a parkov, do ktorého patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka a hobliny.

202105251012230.foto-c-2

 

Biologicky rozložiteľný KUCHYNSKÝ odpad – „BRKO“ je kuchynský odpad, ako sú šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

 Spracovanie   

Zelený odpad „BRO“ sa kompostárni podrví a v určenom pomere zmieša, následne uloží na voľnu plochu. Hroble sa prekopávajú a prevzdušňujú následkom čoho kompost zreje.

Kuchynský odpad „BRKO“ prechádza zložitejším procesom – hygienalizáciou.  Kuchynské odpady sa podrvia na 12 mm frakciu a pri teplote 70 stupňov Celzia  po dobu jednej hodiny sa hygienalizujú. Cieľom tohto procesu je zlikvidovať v odpade patogény a predchádzať šíreniu chorôb. Následne sa v pomere zmiešavajú so zeleným odpadom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 26.5.2021
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies