Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejné toalety

 

Prevádzkový poriadok verejných toaliet

 

Základné údaje:

Prevádzkovaný objekt: Verejné toalety, Námestie slobody 2/2,  Nové Mesto nad Váhom

Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Sídlo: Banská 6279/1, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00350656   

I. Charakteristika a priestorové usporiadanie

 

Verejné WC je hygienické zariadenie poskytujúce základné hygienické služby občanom mesta a návštevníkom mesta. 

Vstupný priestor  : radiátor 2 ks, hasiaci prístroj 1 ks

WC pre telesne postihnutých: je vybavené umývadlom so studenou a teplou vodou, WC misou, madlami na držanie, zrkadlom, radiátorom, zásobníkom na toaletný papier a na mydlo , zásobníkom na papierové uteráky, odpadkovým košom

WC muži: vstupný priestor je vybavený umývadlami so studenou a teplou vodou, dávkovačom papierových uterákov, odpadkovým košom, dávkovačom na mydlo, zrkadlom

priestor s kabínkami je vybavený kabínkami s WC misami s nádržkami,  pisoármi, zásobníkmi na toaletný papier

WC ženy:  vstupný priestor je vybavený umývadlami so studenou a teplou vodou, dávkovačom papierových uterákov, odpadkovým košom, dávkovačom na mydlo, zrkadlom

priestor s kabínkami je vybavený kabínkami s WC misami s nádržkami,  umelohmotnými košmi, zásobníkmi na toaletný papier

technické miestnosť je vybavená výlevkou, policovým regálom na čistiace prostriedky

 

 

Všetky steny miestností sú obložené umývateľným keramickým obkladom . Mužské a ženské WC má splachovacie zariadenie. Sociálne zariadenie je zabezpečené prívodom tečúcej pitnej studenej vody z verejného vodovodu. Odpad je vedený do verejnej mestskej kanalizácie. Všetky priestory sú osvetlené el. žiarivkami. Vetranie jednotlivých miestností je zabezpečené vzduchotechnikou, taktiež prirodzené cez dvere a okná.

 

II. Prevádzková doba verejných WC 

Verejnosti sú verejné WC prístupné v čase: 

Každý pracovný deň pondelok až piatok: 7:00 – 18:00

Každú sobotu:      7:00 – 12:00 

Nedeľa a sviatky: zatvorené   

Prevádzkovateľ  môže v odôvodnených prípadoch (porucha, zastavená dodávka vody, el. energie, choroba a pod) obmedziť prístup verejnosti, ale tiež podľa potreby (rôzne spoločenské podujatia v centre mesta) prevádzkovú dobu rozšíriť. 

 

Deťom do 6 rokov je vstup do verejných WC dovolený len v sprievode dospelej osoby. 

 

III. Poplatok za použitie verejného WC

 

Poplatok za použitie verejného WC je jednotný pre ženy i mužov 0,50 € . 

 

IV. Povinnosti prevádzkovateľa

 

1. Oboznámiť nových pracovníkov s hygienickými požiadavkami prevádzky.

2. Zabezpečiť školenie pracovníkov pre riadny chod prevádzky systém zabezpečenia a používania čistiacich a hygienických prostriedkov.

3. Zabezpečiť kontrolu prevádzky z hľadiska dodržiavania bezpečnosti práce, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok ako aj používania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

4. Zabezpečiť kontrolu pracovnej činnosti a plnenia povinností zamestnancov prevádzky.

5. Zabezpečiť kontrolu likvidácie odpadkov.

6. Poskytovať pracovníkom osobné ochranné pomôcky a  pracovné prostriedky zabezpečujúce nezávadnú prevádzku.

7. Zabezpečiť vykonávanie účinnej sanitácie pomocou vhodných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, zabezpečiť podľa potreby dezinfekciu a deratizáciu osobami pre tento druh práce odborne spôsobilými a majúcimi pre tento druh práce odbornú spôsobilosť.

 

 

V. Povinnosti pracovníkov

 

1. Poznať a dodržiavať hygienické požiadavky pre riadne prevádzkovanie verejného WC.

2. Používať ochranné pomôcky a pracovné prostriedky

3. Zamestnanec nesmie na pracovisku konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.

4. Udržiavať všetky miestnosti a pomocné zariadenia tak, aby bola zabezpečená hygienická prevádzka zariadenia a nedošlo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov.

5. Vykonať čistenie a umývanie min. 1 x denne  

     Zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a ich použitie:

-           SAVO (podobný čistiaci prostriedok) – dezinfekcia podlahy

-          FIXINELA (podobný čistiaci prostriedok) –  vyčistenie a dezinfekcia WC mís, pisárov

-          Okena, Clin (podobný čistiaci prostriedok) – čistenie okien, dvier

6. Zanechať priestory WC a celej prevádzky v čistote a poriadku v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi.

7. Viesť písomný záznam o vykonaní čistenia a dezinfekcie.

  

VI. Povinnosti  užívateľa

  1. Užívateľ mestského verejného WC je osoba, ktorá využije služby poskytované týmto            zariadením. 

 2.    Povinnosti a práva užívateľa sú:  

a)  zaplatiť  poplatok  za poskytnutú službu podľa platného cenníka - dodržiavať platný prevádzkový poriadok podľa pokynov prevádzkovateľa a nepoškodzovať zariadenie WC 

b)  užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa primeranú úroveň poskytovaných služieb     

 

 

Príloha č. 1    Inventárny  zoznam verejných toaliet  Námestie slobody 2/2 Nové Mesto nad Váhom

 

Vstupná  hala:

-          radiátor 2 ks,

-          hasiaci prístroj 1 ks

-          rohožka 1 ks

-       osviežovač vzduchu 1 ks

-       samozatvárač dverí 2 ks 

 

 WC pre telesne postihnutých

-           umývadlo s batériou 1 ks 

-           WC misa s nádržkou  1 ks

-           radiátor 1 ks

-          madlá na držanie 1 ks

-          dávkovač na mydlo 1 ks

-          dávkovač na toaletný papier 1 ks

-          zrkadlo 1 ks

 

 WC muži  vstupná miestnosť a kabínky :

-          umývadlo s batériou  1 ks

-          dávkovač papierových uterákov 1 ks

-          odpadkový kôš 1 ks

-          zrkadlo 1 ks

-          dávkovač na mydlo 1 ks

-          WC misa s nádržkou 2 ks

-          zásobník ta toaletný papier 2 ks

-          ks pisoár 2 ks  

 

WC ženy  vstupná miestnosť a kabínky :

-          umývadlo s batériou  1 ks

-          dávkovač papierových uterákov 1 ks

-          odpadkový kôš  veľký 1 ks

-          odpadkový kôš malý  2 ks

-          zrkadlo 1 ks

-          dávkovač na mydlo 1 ks

-          WC misa s nádržkou 2 ks

-          odpadkový kôš malý  2 ks

-          zásobník ta toaletný papier 2 ks

 

Technická miestnosť:

-          regál na čistiace prostriedky 1 ks

-          výlevka  s batériou 1 ks

 

 

Názov a sídlo prevádzkovateľa:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1 Nové Mesto nad Váhom

www.tsm.nove-mesto.sk, tel: 032 2856126

Vypracoval: Jana Krištofovičová, Ing. Vladimír Chovanec,   Schválil: Ing. Anton Veselka, riaditeľ TSM

Dátum vyhotovenia prevádzkového poriadku 2.3.2020.  Účinnosť od 9.3.2020

 

 

 

       Ing. Anton Veselka

riaditeľ TSM

Publikované: 11.3.2020 | Aktualizácia: 11.3.2020
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies