Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

EUROFONDY Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

Ďalšie eurofondy pre mesto

V apríli 2021 sa naše mesto zapojilo do výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Zámerom výzvy bolo zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).

 

Mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt, ktorého cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom s osobitým zameraním na kuchynské odpady. Eurofondová žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná, vďaka čomu bol mestu v roku 2022 schválený nenávratný finančný príspevok  v hodnote 477 013,05 €.

Projekt bude realizovaný v nadväznosti na už fungujúci areál Zberného dvora a kompostárne v priestoroch Technických služieb mesta. Ide o nadväznosť obsahovú, vďaka ktorej sa podarí zvýšiť kapacitu existujúcej kompostárne. V rámci projektu sa naplánoval nákup zberovej techniky pre zber BRKO a fermentačného zariadenia, ktoré bude umiestnené v rámci jestvujúceho areálu kompostárne. Kapacita existujúceho systému kompostovania je v súčasnosti využívaná takmer na 100 %. Po zavedení zberu kuchynského odpadu z domácností je preto nutné zvýšiť kapacitu na zhodnocovanie a zlepšiť podmienky pre spracovanie tohto druhu odpadu.

 

V roku 2022 prebehla prípravná fáza projektu, teda proces verejného obstarávania, jeho vyhodnotenie a následné schválenie zo strany kontrolných orgánov. Hygienizačné fermentačné zariadenie bolo dopravené do priestorov Technických služieb mesta už koncom januára tohto roka. Jeho bezproblémová inštalácia sa podarila vďaka promptnej spolupráci pracovníkov Technických služieb mesta a dodávateľa. Ide o zariadenie, kde prebieha fermentácia a hygienizácia ako spoločný proces.  Doplnením tohto zariadenia na jestvujúcu kompostáreň, budú splnené všetky legislatívne požiadavky pre spracovanie kuchynského odpadu. Zároveň dôjde aj k urýchleniu procesu následného kompostovania (po fermentácií trvá proces premeny na výsledný kompost kratšie), čím sa zvýši kapacita pre množstvo zhodnocovaného odpadu.

V rámci zberovej techniky bude ešte zakúpené zberové vozidlo pre zber a zvoz BRKO vrátane kuchynského odpadu. Ide o vozidlo so špecifickými technickými požiadavkami vrátane umývacej nadstavby, ktoré je v súčasnosti v procese výroby. Jeho dodanie je naplánované na obdobie júl – august tohto roka.  

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu

 

 

  

                          

 

 

Publikované: 7.2.2023 | Aktualizácia: 7.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies