Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Pohrebníctvo

201606130842460.tabula_cintorin

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom - POHREBNÍCTVO

Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel: 032 771 22 544

Prevoz zosnulých - NONSTOP SLUŽBA -  tel.číslo: 0911 566 636 

 

mail : pohrebnictvo@tsmnm.sk

 

Dom smútku - cintorín

Adresa: Škultétyho ul.  Nové Mesto nad Váhom 

 

   

Dom smútku - úradné hodiny

pondelok 7:00 hod - 15:00 hod

utorok 7:00 hod - 15:00 hod

streda 7:00 hod - 15:00 hod

štvrtok 7:00 hod - 15:00 hod

piatok 7:00 hod - 15:00 hod


Cintorín - otváracia doba

Letné obdobie : ( od 01.04. do 15.10 ) od 07:00 hod - 20:00 hod

Zimné obdobie : ( od 16.10. do 31.03 ) od 08:00 hod - 18:00 hod

Odstávka vody na cintoríne v čase od 15.novembra do 1.apríla ( s ohľadom na poveternostné podmienky ).


VSTUP NA POHREBISKÁ

 • Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov alebo počas kalamity.
 • Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
 • Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod.
 • Na pohrebisku je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky.
 • Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
 • Deťom do desať rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
 • Motorovými vozidlami, bicyklami a inými dopravnými prostriedkami, možno na pohrebisko vchádzať len s osobitým povolením prevádzkovateľa, s výnimkou nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
 • Vodiči motorových vozidiel sú povinný pri vstupe na pohrebisko umožniť kontrolu úložných priestorov motorového vozidla.
 • Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovým vozidlom, ak nedodržiava prevádzkový poriadok pohrebiska.
 • Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.


SPÔSOB NAKLADNIA S ODPADMI

 • Suché kytice, vence a ďalšie nežiaduce nečistoty sa odkladajú do zberných nádob umiestnených v priestoroch pohrebiska a je zakázané vytvárať nové odpadové skládky.
 • Je zakázané vypaľovať trávu a spaľovať odpad na pohrebisku
 • Pri nakladaní s odpadmi sú prevádzkovateľ a návštevník pohrebísk povinní dodržiavať ustanovenia VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

 

O Z N A M

 V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2011 :

 Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať poriadok na pohrebisku, užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy a na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave a udržiavať priestor 0,3 m okolo obvodu hrobu.

 Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie.

 Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety

Povolenie na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcej stavby vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.

 Všetky práce vykonávané na pohrebisku treba nahlásiť v kancelárii domu smútku pred začatím práce a zaplatiť poplatok za vydanie povolenia.

 Budovanie stavby je povolené v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod.

 V dňoch pohrebov musí byť práca ukončená 1 hodinu pred začiatkom pohrebu.

 Po ukončení prác je užívateľ povinný na svoje náklady vyčistiť okolie prepožičaného miesta a odstrániť prebytočný materiál.

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 1.3.2023
 • www.nove-mesto.sk
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
 • www.msbp-nm.sk
 • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies