Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zimná údržba

 

Zimná údržba 2023/2024

 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom zabezpečujú počas zimného obdobia údržbu MK, chodníkov, schodov a svahov podľa schváleného plánu ZÚ

Plán zimnej údržby :

            Zimnú údržbu MK, chodníkov, schodov a svahov zabezpečujú štyri určené pohotovostné skupiny ( striedanie v týždenných intervaloch ), ktoré sú riadené dispečerom ZÚ ( dve pre vozidlá a stroje a dve pre ručný posyp schodov ).

Pohotovosť sa začne   20 .11.2023 a skončí sa  11.3.2024 ( začiatok a ukončenie je závislé od počasia ). V prípade dlhodobého priaznivého počasia pohotovosť nebude vykonávaná. Pri náhlej zmene počasia vedúci ZÚ ( príloha č. 8, 9 ) alebo ním poverený pracovník je povinný zaistiť výkon ZÚ. Denná pohotovosť je vykonávaná od 15.00 hod. do  07.00 hod. nasledujúceho dňa. Týždenný interval je od pondelka od 15.00 hod. do nasledujúceho pondelka  do 07.00 hod. Počas pracovného dňa je výkon ZÚ zabezpečený v rámci pracovnej doby ostatnými  pracovníkmi. V dňoch pracovného pokoja trvá pohotovosť od 07.00 hod. do 07.00 hod. nasledujúceho dňa, t.j. 24 hodín.

            Pod pojmom pohotovosť sa rozumie pohotovosť doma. Zamestnanec, ktorý má pohotovosť je po vyrozumení bezodkladne povinný nastúpiť v časovom limite na výkon práce.     

            Rozpis služieb dispečerov a pohotovostných skupín tvorí príloha tohto plánu.

            Zimná údržba MK, chodníkov, svahov a schodov bude vykonávaná podľa poradia dôležitosti jednotlivých komunikácií, tieto sú rozčlenené do troch kategórií (príloha č. 1) a pre tieto kategórie sú stanovené aj časové limity pre zahájenie výkonu ( príloha č. 2.).

            Rozpis komunikácií podľa údržby pridelených vozidiel (príloha č. 3.).

            Na území mesta sú v správe aj schodiská, resp. svahy. Na týchto ( príloha č. 6. ) budú rozmiestnené palety s posypovým materiálom. Ich údržbu zabezpečujú strediská MK, VZ, ČM.

Na posyp miestnych komunikácií, chodníkov a svahov bude zaistený:

Inertný materiál v zásobe       150 t

Piesok                                      50 m3

Chemický posypový materiál  30 t

 

Plochy vylúčené z chemického posypu – udržiavané len inertným materiálom:

 • Námestie slobody
 • Oddychové priestranstvo pred MsKS
 • Ul. Weisseho, Komenského, Haškova, J. Gábriša, Palkovičova, ČsA
 • park P. Matejku
 • park J. M. Hurbana

            Dispečeri ZÚ sú usmernení tak, aby bol posyp používaný v čo najmenšej miere a viac bolo využívané pluhovanie. Tým chceme zabrániť upchávaniu uličných vpustí, ktoré sa na jar prácne čistia. V prípade trvalého sneženia a hromadenia sa snehu na uliciach, tento bude odvážaný na miesta, ktoré určí štáb ZÚ, MsÚ.

            Počas dňa budú pracovníci osekávať námrazky pri uličných vpustiach, aby tieto pri oteplení boli funkčné. V prípade dlhodobého sneženia a trvalých zmrazkov rozhodne dispečer ZÚ o použití chemického posypu MK a chodníkov. Táto otázka musí byť zvažovaná veľmi citlivo, aby nedochádzalo k zbytočnému použitiu chemického posypu. Zároveň sa však musí docieliť, aby na MK a chodníkoch nezostávali snehové zmrazky.

Povinnosti dispečera ZÚ :

 • je povinný sledovať vývoj počasia počas pohotovosti ZÚ
 • je povinný počas zimnej údržby v pracovných dňoch od 15.00 hod. zvolávať v prípade potreby pohotovostnú skupinu a riadiť jej činnosť ( v dňoch pracovného pokoja podľa rozpisu služieb )
 • zodpovedá za včasný a kvalitný zásah
 • po skončení zásahu vykonanú prácu zapíše do knihy ZÚ
 • v prípade mimoriadnych okolností, resp. kalamitnej situácie zavolá vedúceho ZÚ, alebo riaditeľa TSM, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe
 • je zodpovedný za dodržiavanie stanovenej pracovnej doby a  povinného  odpočinku    (  výnimku povoľuje len riaditeľ TSM )
 • podrobne vedie písomný záznam o činnosti v knihe ZÚ
 • pri vzniku poľadovice operatívne použiť aj chemický posyp na plochách vylúčených z chemického posypu
 • je povinný písomne oboznámiť preberajúceho dispečera o stave ZÚ, ktorú zabezpečoval
 • počas pracovnej doby je dispečer ZÚ nahradený iným vedúcim strediska na základe vedúceho ZÚ

Povinnosti pracovníka pohotovostnej skupiny :

 • počas doby pohotovosti sa musí zdržiavať na oznámenom a dostupnom mieste
 • je povinný na pokyn dispečera nastúpiť do práce v stanovenej dobe, po zvolaní dispečerom
 • kvalitne a včas plniť pokyny a nariadenia dispečera
 • mimoriadne udalosti pri výkone ZÚ /poškodenie parkujúceho vozidla, dopravnej značky atď.../ hlásiť bezodkladne dispečerovi ZÚ.

Povinnosti vrátnej služby počas ZÚ :

 • službukonajúci vrátnik v čase od 15.00 hod. do 07.00 hod. sleduje vývoj počasia, stav zapisuje do knihy minimálne v dvojhodinových intervaloch ( teplota, poveternostné podmienky )
 • v prípade potreby ( sneženie, námraza ) telefonicky zavolá dispečera, ktorý rozhodne o ďalšom postupe ( nenahrádza však povinnosť dispečera ZÚ)
 • v prípade potreby, na príkaz dispečera ZÚ, telefonicky zvoláva pracovníkov na čistenie schodov a svahov.

 

Za vedúceho ZÚ v TSM  NMnV určujem : JUDr. Juraj Olach

             

                                                                                               Ing.Mgr.Martin Kyselý

                                                                                                       riaditeľ TSM

 

Miestne komunikácie na území mesta Nové Mesto nad Váhom podľa poradia dôležitosti

I. poradie II. poradie III. poradie
Námestie Slobody D.Štubňa Partizánska
Hurbanova Hollého Obrancov mieru
Weisseho Benkova Kuzmányho
J.Hašku Kpt. Uhra, Inovecká Šafárikova
ČSA Kmeťova Šoltésovej
Komenského Robotnícka Langsfeldova
Hviezdoslavova Slovanská Jesenského
M. R. Štefánika Bernolákova Bratislavská
Krčméryho Škultétyho Fr. Kráľa
Kpt. Nálepku M. Chrásteka Svätoplukova
Piešťanská Považská Bajzova
Autobusové nádražie Brigádnická Nová
Malinovského Vajanského Jilemnického
Dibrovova pri nemocnici Čulenova S. Jurkoviča
Budovateľská Ružová Zelená
M. Rázusa Košikárska Vinohradnícka
Javorinská J. Kréna Lipová
Karpatská – časť SNP Stredná
Jánošíkova Sadová Letná
Sasinkova Izbická Slnečná
Športová Kvetinová Poľná
Tematínska Záhradná Mlynská
l. mája Severná Priemyselná
Tehelná – po otoč O. Plachého Mostová, Mnešická
Dukelská Royova Riečna
Železničná I. Železničná II. Tichá
J.Gábriša Kukučínova  Krátka II.
Banská Tajovského Stromová
  Kočovská Zelená voda – hlavná trasa
  P. Matejku Dubčekova
  Dr. I. Markoviča Riznera
  A. Sládkoviča Ostatné okrajové komunikácie
  Záhumenice:  M. Ďuržu
Turecká           Bošácka Bilčíka
Lieskovská      Haluzická  
Tužková          Bohuslavická  
  Sídlisko ul. Čachtická  

 

 

Časové limity pre začatie výkonu ZÚ po zavolaní dispečerovi  ZÚ 

Uvedené časové limity je doba, do ktorej musí byť započatá činnosť zimnej údržby po rozhodnutí dispečera o potrebe zásahu. 

 MK zaradené do III. stupňa budú posypávané len vo výnimočných prípadoch pri vzniku poľadovice. O posype rozhodne dispečer ZÚ, štáb ZÚ, primátor mesta

 I. stupeň                   do 30 min.
 II. stupeň                         do 60 min.
 III. stupeň                     do 120 min. 

 

 

 

Publikované: 9.11.2020 | Aktualizácia: 28.11.2023
 • www.nove-mesto.sk
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
 • www.msbp-nm.sk
 • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies