Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Nebezpečný odpad

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, …).

 

katalógové číslo 20 01 13 – rozpúšťadlá

katalógové číslo 20 01 14 – kyseliny

katalógové číslo 20 01 15 – zásady

katalógové číslo 20 01 19 – pesticídy

katalógové číslo 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť

katalógové číslo 20 01 23 -  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

katalógové číslo 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

katalógové číslo 20 01 26 – oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25

katalógové číslo 20 01 27- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
                                              batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

katalógové číslo 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
                                               20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
                                               20 01 23, 20  01 35

 

 

HARMONOGRAM  ZBERU 2023

 

18. apríla, 26.septembra 2023:  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:    parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená: 

                            ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale, 

                            ul. Lesnícka – parkovisko pri MŠ, služba:  

                            ul. O.Plachého – parkovisko Klčové pri býv.TSM, 

 

 

19.apríla, 27.septembra 2023:  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:    ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu; 

                            ul. Holého – parkovisko pri tržnici; 

                            ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii; 

                            ul. Kpt.Nálepku - parkovisko pred 3.ZŠ; 

                            

 

 

 

Odpad  je možné odovzdať  do objektu Zberného dvora na ul. Banskej  bez poplatku.

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 6.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies