Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Separovaný zber

Vážení občania,

význam separovaného zberu asi nie je potrebné v dnešnej dobe zvlášť zdôrazňovať.

Legislatíva v oblasti separovania odpadov je dosť jednoznačná – separovanie odpadov je povinnosťou – výsledok separovania je však závislý od záujmu tých, ktorí ho realizujú. Nový zberový dvor je určený pre Vás - obyvateľov Nového Mesta nad Váhom.

Z pohľadu neustále rastúcich poplatkov za uloženie odpadov na skládky i pre ochranu životného prostredia je potrebné naďalej pokračovať v separovaní a zvyšovať povedomie občanov o význame separovaného zberu tak, aby sa separovanie odpadovstalo bežnou každodennou súčasťou nášho života.

Veríme, že k tomu nám pomôže aj náš nový zberný dvor.

Význam separovaného zberu:

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Jedným z množstva spôsobov ich zneškodnenia patrí stále, bohužiaľ, umiestnenie ne skládku. Ceny za odvoz a uloženie odpadu na skládku rapídne rastú a naďalej rásť budú a tak našou spoločnou snahou je samotné obmedzenie vzniku odpadov a zníženie množstva tesového komunálneho odpadu.

Realizácia týchto cieľov nie je ľahká ani jednoduchá. Jedným z riešením je aj separovanie odpadu. Pri separovanom zbere sa vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno opätovne použiť. Samotná separácia je prvotným impulzom, po nej nasleduje ešte mnoho úkonov, ktoré sú podstatne náročnejšie. Ide o dotriedenie odpadu, jeho uskladnenie, prepravu až po konečné spracovanie a recykláciu, prípadne zneškodnenie.

Význam separovaného zberu asi nie je potrebné v dnešnej dobe zvlášť zdôrazňovať.

Separácia odpadu má veľký vplyv na to, v akom stave sa príroda nachádza.

-          zníženie nákladov na zneškodňovanie odpadov (zníženie nákladov na odvoz a poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládky)

-          zvýšenie príjmu za odpredaj vyseparovaných komodít

-          predĺženie životnosti skládok

-          šetrenie primárnych neobnoviteľných zdrojov surovín

-     ekologický prínos – znižovanie nebezpečnosti kontaminácie povrchových, podzemných vôd, pôdy aj ovzdušia

 

PAPIER

Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope.

ukladáme do modrej 1100 l zbernej nádoby                          

Patrí sem: Znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice, počítačový papier, kartónové platá od vajíčok.

Poznámka: Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály (spinky), plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov, zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob.

Nepatrí sem: Mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejom, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové platá od vajíčok,  papier potiahnutý fóliou.

 


SKLO

Sklo tvorí 12% komunálneho odpadu. Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné.

ukladáme do zelenej zbernej nádoby (zvon)             

Patrí sem: sklenené nevratné zelené, hnedé, biele fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín,                rozbité vratné fľaše, tabuľové sklo. 

Poznámka: Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky. Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob.

Nepatrí sem: Porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo  s drôteným výpletom, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, žiarovky a žiarivky, teplomer,  autosklá.


PLASTY 

Plasty tvoria 7% komunálneho odpadu. Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky pre zlepšenie vybraných vlastností. 

ukladáme do žltej 1100 l zbernej nádoby      

Patrí sem: Stlačené fľaše od nápojov (PET fľaše), kelímky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové obaly z grogérie, tácky, poháriky, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén.

Poznámka: Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky. Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob.

POZOR !!!

Do žltej 1100 l zbernej nádoby patria aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak).

Nepatrí sem: Znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan.
KOVY

Kovy tvoria 4% komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy. Najväčší podiel z kovov v obaloch má hliník.

ukladáme do žltej 1100 l zbernej nádoby spoločnej s plastami     

Patrí sem: kovové plechovky od piva a nealko nápojov, konzervy z  kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov.

Poznámka: Pred separovaním je potrebné kovové obaly oddeliť od iných materiálov. Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob.

Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené po použitých na daný účel, napr. kelímky z čajových sviečok obsahujúce vosk, znečistené od potravín a pod.

 

 

TEXTIL

Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý zaberá 4% odpadu z celkového objemu zbernej nádoby.

 

201903191104390.separovany-odpad-2201907041258040.ziarovky-1
201907041258040.ziarovky
Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 6.5.2020
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies