Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Ekologické stredisko

 VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 

Článok 3

Vymedzenie základných pojmov.   

1.        Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN: 

a)       Odpadom je hnuteľná vec alebo látka,  ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

b)      Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

Článok 6

Povinnosti pôvodcu odpadu a zákazy. 

  1. Pôvodca KO je povinný:

a)       nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,

b)      zapojiť sa do systému zberu  KO na území mesta,

c)       užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste,

d)      ukladať zmesový KO, oddelene zbierané zložky  KO na účely ich zberu na miesta určené mestom  a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste,

e)       triediť a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky KO  ukladaním do vyhradených nádob, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného  zberu na území mesta a podmienok tohto VZN,

f)       prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad  z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto VZN,

g)      vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vytriedení zložiek KO, do zberných nádob na to určených,

h)      správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, alebo nespôsobil narušenie systému zberu odpadov,

i)        v deň vývozu zabezpečiť prístup k zberným  nádobám, ak sú umiestnené v jeho priestoroch a to umiestnením zbernej nádoby pred nehnuteľnosť,

j)        zabezpečiť prístup k nádobám v zimnom období odprataním snehu a posypom prístupovej komunikácie tak, aby bolo umožnené vyprázdnenie zberných nádob a odvoz KO,

k)      umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište kontajnerov zberných nádob a bezplatne poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO,

l)        udržiavať zbernú nádobu a jej stanovište v čistote, chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením,

m)    v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť organizácii poverenej zberom  bezproblémový vjazd do areálu, aby bolo možné v  deň vývozu vykonať vývoz odpadu (týka sa FOP a PO),

n)      PO alebo FOP, ktorá je pôvodcom odpadu,  je povinná uzatvoriť zmluvu s organizáciou poverenou zberom. 

  1. Zakazuje sa:

a)    premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť a meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.

b)    používať zberné nádoby na iný účel ako sú určené,

c)    poškodzovať zberné nádoby,

d)    pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať,

e)    ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového KO iný odpad ako zmesový KO a do zberných nádob určených na triedený zber KO zložku KO, pre ktorú nie je nádoba určená,

f)     do zberných nádob na KO ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre), DSO, stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov a  veľkoobjemný odpad,

g)    udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,

h)    ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,

i)     v zimnom období vkladať do zberných nádob odpad náchylný na premŕzanie,

j)     spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,

k)    kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby,

l)     ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené,

m)  ukladať odpad mimo zberných nádob,

n)    vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob,

o)    zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,

p)    spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích priestoroch v domácnostiach,

q)    uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN. 

r)     zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad  inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.

 

      3. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na území mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.

 

     4. Porušenie povinností a zákazov uvedených v článku 6 ods. 1 a 2  tohto VZN (Povinnosti pôvodcu odpadov a zákazy) je definované ako priestupok.

 

 

 

 

K stiahnutiu

 

Ak správne triedime, svet je krajší

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

·         Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

·         Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

·         Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená. Napovie Vám aj označenie na obale:

 

 

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov.

Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

 

Množstvo odpadu za druhy odpadu a obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
     
druh odpadu číslo odpadu množstvo v tonách
opotrebované pneumatiky  16 01 03 0,000 t
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 17 09 04 17,880 t
papier a lepenka 20 01 01 347,149 t
sklo 20 01 02 285,640 t
viacvrstvové kombinované materiálny na báze lepenky 20 01 03 9,000 t
vyradené zariadenia obsahjúce chlórofluórované uhľovodíky 20 01 23 3,015 t
oleje, tuky iné ako 20 01 25 20 01 26 0,285 t
farby, tlačiarenské farby, lepidlá NO 20 01 27 9,185 t
batérie akumulátory 20 01 33 0,100 t
vyradené elektircké spoterbičke nebezpečný odpad 20 01 35 9,035 t
vyradené elektircké spoterbičke 20 01 36 17,480 t
drevo iné ako 20 01 37 20 01 38 132,080 t
plasty 20 01 39 268,270 t
kovy 20 01 40 5,661 t
biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 1 301,450 t
zko 20 03 01 7 190,970 t
objemný odpad 20 03 07 201,910 t
spolu    9 799,110 t
Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 16.7.2020
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies