Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník

Prenájom hrobového miesta

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa §6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2011.

Článok 22 cenník služieb ods. 1 sa nahárdza novým znením.

 Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok na 5 rokov nasledovne: 

Hrobka 20,00 €
Krypta 20,00 €
Detský hrob 5,00 €
Jednohrob kopaný 5,00 €
Dvojhrob kopaný 10,00 €
Hrob pre urnu do zeme 4,00€
Miesto pre urnu v kolumbáriu 68,00 €

Ceny platné od 10.5.2018

 

  cena bez DPH   DPH 20% cena s DPH
Cena  základného pietneho aktu do 17:00 hod. v trvaní do 60 min 198,00 €  

39,60 €

237,60 €
Cena základného pietneho aktu  pozostáva:        
 prenájom  rozlúčkovej obradnej miestnosti        
použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom do zákonom stanovenej lehoty        
účasť oranizátora pri pietnom akte        
príprava smútočného štítu s menom zomrelého        
úprava zomrelého v rakve        
úkony nosičov truhy, vencov a podobne        
uloženie zomrelého do hrobu        
hudobný doprovod        
Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 9.3.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies