Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zmesový komunálny odpad ZKO

Do nádob je povolené ukladať:

a) zmesový komunálny odpad - katalógové číslo 20 03 01, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
b) drobný stavebný odpad v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,
c) odpad zo záhrad a parkov v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,

Do nádob je zakázané ukladať:


a) zložky KO, pre ktoré je v príslušnej oblasti mesta zavedený triedený zber v zmysle triedeného zberu KO (sklo, plasty, kovy, ...),
b) objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad zo záhrad a parkov okrem malých množstiev,
c) odpad s obsahom škodlivín,
d) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat a pod.),
e) fekálie z chovu hospodárskych zvierat, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat,
f) tekutý odpad, ktorý môže poškodiť zberové zariadenie, znečistiť komunikáciu.


UPOZORNENIE !!!
V uvedených dňoch je nutné mať pripravené 120 l nádoby
na vývoz od 07.00 hod.

STANOVISKO TSM:

„Vzhľadom že dochádza k nesprávnemu chápaniu používania kontajnerových nádob v komplexnej bytovej výstavbe /ďalej KBV/, TSM uvádza nasledovné stanovisko: Každý občan s trvalým pobytom na území mesta Nové Mesto nad Váhom platí rovnaký paušálny poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu z domácnosti na základe výmeru od Mesta Nové Mesto nad Váhom, podľa počtu členov domácnosti. Technické služby mesta likvidujú odpad zo všetkých sídliskových zón, kde sú umiestnené kontajnery v správe TSM. Je právomocou každého občana NMnV bývajúceho v zóne KBV sa slobodne rozhodnúť, do ktorého kontajnera v rámci NMnV svoj odpad z domácnosti vyhodí, pokiaľ je kontajner v blízkosti jeho bývania preplnený alebo z iného dôvodu nepoužiteľný a odpad nechce ukladať mimo nádoby.“

 

Ulice: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna. 

 

Ulice: Poľná, Bzinská, M. Ďuržu, J. Bernovského, J.Durdíka, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri Klanečnici, Tušková, Haluzická, Bošácka, Turecká, Bohuslavická, Pri záhradách, Pod zvonicou 

HARMONOGRAM vývozu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2024

 

Ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, Javorinská, Jasná, gen.Institorisa, Športová, Ríznerova, A.Dubčeka, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V. Bilčíka, Škultétyho, M. ChrástekaNová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Hroznová, Marhuľová, Hrušovského

  Ulice : Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Ctiborova, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovatelská, M. Rázusa, Krčméryho, Kpt. Nálepku, Fándlyho,
Čachtická, Piešťanská. 

 

Ulice:  Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, J. Gábriša, P. Matejku, J.Hašku.

 

Zmeny od 1. januára 2023

S účinnosťou do 1.1.2023 je vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 164/2022 Z.z. stanovená  povinnosť zaviesť v rodinných domoch tzv.“ nulovú donáškovú vzdialenosť „ pri triedenom zbere plastov a papiera.

Čo to pre nás znamená ?

-          od januára  2023 prechádzame na vrecový zber plastov a papiera priamo spred Vašich RODINNÝCH DOMOV

-          každý RODINNÝ DOM dostane štartovací ročný balíček, ktorý bude obsahovať 12 žltých vriec na plasty a 12 modrých vriec na papier potlačou na správne triedenie

-          ak sa v čase distribúcie štartovacieho balíčka nebudete nachádzať doma, tak si ho môžete vyzdvihnúť na vrátnici Zberového dvora na Banskej ulici

-          vrecia sa budú odvážať PODĽA HARMONOGRAMU zberu a to raz za mesiac

-          v deň vývozu  Vás prosíme vrecia zviazať a od  7.00 hod ho vyložiť pred Váš dom

-          plasty a papier pri ich triedení odporúčame stláčať  - zmenšiť ich objem

-          pokiaľ budete mať viac vytriedeného papiera a plastov, môžete ich celoročne odovzdať na Zberovom dvore

-          triedenie a zber skla zostáva bez zmeny t.j. do zberných nádob

 

Veríme, že zmena spôsobu zberu vytriedeného odpadu Vám prinesie vyšší komfort a lepšiu dostupnosť danej služby.

 

Ďakujeme všetkým, že triedite odpad.

 

K stiahnutiu

Publikované: 24.1.2014 | Aktualizácia: 8.5.2024
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies