Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zmesový komunálny odpad ZKO

Do nádob je povolené ukladať:

a) zmesový komunálny odpad - katalógové číslo 20 03 01, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
b) drobný stavebný odpad v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,
c) odpad zo záhrad a parkov v malých množstvách, t.j. takých množstvách, ktoré neobmedzia systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia zariadenie na zber odpadu,

Do nádob je zakázané ukladať:


a) zložky KO, pre ktoré je v príslušnej oblasti mesta zavedený triedený zber v zmysle triedeného zberu KO (sklo, plasty, kovy, ...),
b) objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad zo záhrad a parkov okrem malých množstiev,
c) odpad s obsahom škodlivín,
d) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat a pod.),
e) fekálie z chovu hospodárskych zvierat, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat,
f) tekutý odpad, ktorý môže poškodiť zberové zariadenie, znečistiť komunikáciu.


UPOZORNENIE !!!
V uvedených dňoch je nutné mať pripravené 120 l nádoby
na vývoz od 07.00 hod.

STANOVISKO TSM:

„Vzhľadom že dochádza k nesprávnemu chápaniu používania kontajnerových nádob v komplexnej bytovej výstavbe /ďalej KBV/, TSM uvádza nasledovné stanovisko: Každý občan s trvalým pobytom na území mesta Nové Mesto nad Váhom platí rovnaký paušálny poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu z domácnosti na základe výmeru od Mesta Nové Mesto nad Váhom, podľa počtu členov domácnosti. Technické služby mesta likvidujú odpad zo všetkých sídliskových zón, kde sú umiestnené kontajnery v správe TSM. Je právomocou každého občana NMnV bývajúceho v zóne KBV sa slobodne rozhodnúť, do ktorého kontajnera v rámci NMnV svoj odpad z domácnosti vyhodí, pokiaľ je kontajner v blízkosti jeho bývania preplnený alebo z iného dôvodu nepoužiteľný a odpad nechce ukladať mimo nádoby.“

 

HARMONOGRAM vývozu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2022

202201061457090.placheho

202201061457090.placheho

 

 

202201061457090.brigadnicka

202201061457090.brigadnicka

 

202201061457090.janosikova

202201061457090.janosikova

 

202201061457090.polna

202201061457090.polna

 

202201061457090.inovecka

202201061457090.inovecka

 

K stiahnutiu

Publikované: 24.1.2014 | Aktualizácia: 6.1.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies