Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Objemný odpad

 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 15. mája 2023 do 26.mája 2023 podľa uvedeného harmonogramu:

 

OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)

 Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad 2023

 

15. máj, 9.október:          Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho                          

16.máj, 10.október:         Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka

17.máj, 11.október:         Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská, V. Bilčíka                               

18.máj, 12.október:         Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho, A.Dubčeka

19. máj, 13.október:       Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

 

12.máj, 16.október:        Severná, O. Plachého, J.Bernovského, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,                    

23.máj, 17.október:     Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová, J.Bernovského

24.máj, 18.október:     KBV  Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku

25.máj, 19.október:     KBV  Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

26.máj, 20.október:    KBV  Športová, Čerešňova,  Južná, Čachtická, Benkova, Piešťanská /pri učilišti/ 

 

UPOZORNENIE!!!: Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.      

 

 Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú také KO, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne používaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a pod...) Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.

 

Nakladanie s objemným (nadrozmerným) odpadom.

1. Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne, spravidla počas jarného a jesenného termínu veľkoobjemovými kontajnermi (s objemom najmenej 5 m3 ) rozmiestnenými na vhodných miestach v meste. Miesta určuje organizácia poverená zberom.

2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabuľa, mestský rozhlas, miestna televízia, oficiálne internetové stránky, sociálne siete, mestská aplikácia a pod.).

3. V informácii sa uvedú najmä termíny, v ktorých budú VOK rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia v meste a pod.

4. Občania mesta (FO, ktorá je poplatníkom), môže celoročne odovzdávať objemný odpad aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach. Objemný odpad musí byť rozložený na čo najmenšie časti. Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO, ani zmesový KO, ktorý občania privezú na prekládkovú stanicu. Odovzdanie takéhoto odpadu na prekládkovej stanici je spoplatnené.

5. Náklady na dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám.

6. V mimoriadnom prípade, ak občania mesta nemajú možnosť odvozu objemného odpadu, môžu požiadať Technické služby mesta o odvoz za poplatok. Výška poplatku bude stanovená v zmysle cenníka TSM.

7. Iné nakladanie s objemným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanovišťa zberných nádob) sa zakazuje.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1 /2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

 

Súvisiace odkazy

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 6.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies