Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Prevádzky

 

Základné ustanovenia

-          Tento Prevádzkový poriadok stanovuje spôsob a podmienky užívania areálu skatehaly na Banskej ul. v Novom Meste nad Váhom

-          Prevádzkovateľ prevádzkuje a prenajíma skatehalu za odplatu podľa cenníka schváleného gremiálnou poradou MsÚ

-          Skatehala slúži deťom a mládeži Nové Mesto nad Váhom, pričom jej využívanie je usmernené prevádzkovými hodinami.

-          Každý užívateľ skatehaly je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

-          V skatehale je dovolené vykonávať iba tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený / jazda na skateboarde, BMX bicykli a kolieskových korčuliach /

 

Povinnosti užívateľa

-          Skatehala je určená predovšetkým pre deti a mládež

-          Deti vo veku 6-12 rokov môžu  využívať zariadenie iba v sprievode rodičov alebo inej osoby staršej ako 18 rokov, ktorú touto osobou poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa. Táto osoba je plne zodpovedná za osobu, ktorú sprevádza, t.j. užívateľa mladšieho ako 12 rokov.

-          Prekážky – skatehalové prvky – je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb a to z dôvodu možnosti privolania pomoci v prípade úrazu alebo inej náhlej udalosti ohrozujúcej život alebo zdravie užívateľa.

-          Každý aktívny užívateľ je povinný používať pri jazde ochranu hlavy – prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästí

-          Osoby v skatehale sa pohybujú na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.

-          Do skatehaly sa zakazuje vstup so zvieratami, osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, s akýmikoľvek zbraňami.

-          Je prísny zákaz vstupu mimo prevádzkových hodín.

-          Každý užívateľ skatehaly, ako aj osoba, ktorá sa v areáli nachádza, je povinná riadiť sa pokynmi príslušného pracovníka prevádzky a jeho nadriadenými osobami. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu.

-          Prevádzkovateľ skatehaly nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy ktoré si spôsobí užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností alebo nedodržiavania tohto prevádzkového poriadku

-          Každý užívateľ skatehaly je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k po škodeniu k poškodeniu majetku skatehaly a je zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pri pričinením

-          Každý užívateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok v hale a jej okolí.

-          S jednotlivými prvkami skatehaly sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich funkčného určenia. V prípade ich poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a je povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť.

-          V skatehale je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkohol a užívať omamné a návykové látky.

-          V skatehale sa netoleruje šikanovanie a vyvolávanie konfliktov.

-          V prípade zistenia závady na prekážkach alebo v areáli  skatehaly, ktorá  by ohrozovala bezpečnosť, obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania prevádzkového poriadku sú prevádzkovatelia povinní túto skutočnosť okamžite nahlásiť prevádzkovateľovi skatehaly.

 

Povinnosti prevádzkovateľa

-          Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu jednotlivých prvkov skatehaly ich vizuálnou kontrolou priebežne počas prevádzky skatehaly.

-          Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a kontrolu priestorov areálu, za dodržiavanie prevádzkového poriadku.

 

Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 1.4.2014

-          Prevádzkový poriadok skatehaly bude umiestený na prístupom mieste v skatehaly na tabuli a na webovej stránke.

 

  

V Novo Meste nad Váhom, dňa 1.apríla 2014

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.3.2014 | Aktualizácia: 23.1.2019
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies