Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPAU 26. - 27.4.2022

202204191514040.0

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 26.4. - 27.4.2022

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností: výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita...
Nakladanie s oddelene zbieranými zložkami KO z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečné odpady, ďalej len NO)

Do skupiny NO patria: použité batérie a akumulátory, odpadové a motorové mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a zvierat, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
Zber a preprava NO z domácností s obsahom nebezpečných látok Technické služby mesta uskutočňujú dvakrát ročne a to v jarnom a jesennom termíne.

Celoročne môžu Novomešťania odovzdávať v Zberovom dvore na Banskej ulici bez poplatku.

Pripomíname, že odpad s obsahom nebezpečných látok je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich.

Čo môže urobiť každý jeden z nás ?

 • Predchádzať vzniku odpadu
 • Neukladať NO do nádob na komunálny odpad alebo separovaný odpad
 • Aktívne sa zapájať do zberu NO
 • Odovzdať NO bezodplatne v Zberovom dvore na Banskej ulici
 • Do zberu skladovať NO bezpečne tak, aby neunikali škodlivé látky.
Harmonogram zberu:
26.apríl, utorok 14 00 – 18 00 hod.

Zberné miesto:

 • parkovisko pri križovatke ulíc ️Slnečná, Zelená
 • Javorinská ul. - parkovisko pri športovej hale
 • Lesnícka ul. – parkovisko pri MŠ, služba
 • Klčové ul. - parkovisko pri býv. TSM
27.apríl, streda 14 00 – 18 00 hod.

Zberné miesto:

 • Slovanská ul. - nákladná vtránica pri " Obale"
 • Holého ul. – parkovisko pri tržnici;
 • Mnešická ul. - parkovisko pri bývalej Salvii
 • Kpt. Nálepku ul. - parkovisko pred 3.ZŠ

Publikované: 19.4.2022 | Aktualizácia: 19.4.2022 | Zobrazené: 173
 • www.nove-mesto.sk
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
 • www.msbp-nm.sk
 • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies