Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

výberové konanie na obsadenie miesta námestníka/námestníčky Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta

 

námestník/námestníčka riaditeľa

 

 

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

 

·      vysokoškolské II. stupňa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

·      prax na vedúcej pozícii min. 5 rokov podmienkou

·      skúsenosti s riadením tímu zamestnancov

·   znalosť príslušnej legislatívy:

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

     - zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo   verejnom záujme v znení neskorších predpisov

     - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

     - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

·      riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

·      zdravotná spôsobilosť na prácu

·      bezúhonnosť

·      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

·      vodičský preukaz skupiny B

 

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 

·      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·      výpis z registra trestov

·      profesijný životopis s rozpisom pracovných skúseností

·      doklad o dosiahnutom vzdelaní

·      motivačný list

·      súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle nariadenia GDPR zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

Informácie pre uchádzača:

 

·      základná zložka platu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 950

·      osobný príplatok

·      príplatok za riadenie   

 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.7.2022 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

 

V Novom Meste nad Váhom, 6.7.2022

 

                                                                                                          Ing. Mgr. Martin Kyselý

                                                                                                                        riaditeľ

 

K stiahnutiu

Publikované: 6.7.2022 | Zobrazené: 645
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies