Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Šmykom riadený nakladač - žiadosť o predloženie CP

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Ul. Banská 6279/1,  915 01 Nové Mesto nad Váhom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

 

         V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov obraciame sa na Vás so žiadosťou  o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:

 

Šmykom riadený nakladač

v množstve  1 ks (nové, nepoužité, rok výroby  2020, 2021)

 

určené pri výkopových prácach s možnosťou nasadenia v akýchkoľvek sťažených a tesných podmienkach s nasledovnými parametrami:

 

Výška nakladača:                                    max. 2 100 mm

Dĺžka nakladača s lopatou:                  max. 3 500 mm

Šírka nakladača s lopatou:                   max. 1900 mm

Nominálna nosnosť:                              min. 930 kg

Prevádzková hmotnosť:                        max. 3 500 kg

Objem lopaty:                                         min. 0,40 m3

Výkon motora:                                       min. 45 kW

Motor:                                                      kvapalinou chladený štvordobý, radový, vznetový

Pohon:                                                      Diesel

Pohon všetkých kolies: hydrostatický so šmykovým riadením nezávislým pre ľavú a pravú stranu

Prevod:                                                     z hydromotora na kolesá cez ozubené súkolie, nie reťaz   

Pojazd:                                                      jednorýchlostný

Ovládanie pojazdu:                                obojručné

Kabína                                                      presklenná s kúrením a ventiláciou

Farba:                                    oranžová alebo červená, viditeľná pri oprave ciest počas premávky

Lopata                                                      bez zubov

Upínanie prídavných zariadení:          musí byť kompatibilné s prídavnými zariadeniami od      

                                                                   UNC                             

Pneumatiky:                                           12-16,5

Iné:                                                            plávajúca poloha lopaty

                                                                   tlmenie výložníka za jazdy

                                                                  základná lopata

                                                                  možnosť prihlásenia na zvláštne evidenčné číslo

Záručný servis:                                      najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

-          vrátane dopravy na miesto plnenia

-          miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa v Novom Meste nad Váhom

-          vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu min. 2 hodín

-          súčasťou predmetu zákazky je aj uvedenie do prevádzky, t. j. zabezpečenie všetkých dokumentov potrebných na riadnu prevádzku predmetu zmluvy, ďalej dodanie pasportov, záručných listov a návodov na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

-          predmet zákazky musí byť schválený na prevádzku po pozemných komunikáciách v s Slovenskej republike a súčasťou obchodnej dokumentácie je Osvedčenie o evidencii – časť II.

-          záručná doba na predmet zákazky je 24 mesiacov od protokolárneho prebratia predmetu zákazky,

-          opravy budú vykonávané v mieste dodania

                             

    

PODMIENKY ÚČASTI:    

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Doklad o  oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač v ponuke nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar

2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený    zákaz účasti    na      postupoch verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Termín plnenia predmetu zákazky:    do 30.9.2021

 

Cenovú ponuku na predmet zákazky žiadame uviesť bez DPH aj s DPH

 

Predpokladaná hodnota:                      do  37 500,- EURO bez DPH

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašej cenovej ponuky na e-mailovú adresu: mtz@tsmnm.sk, a to do 5.5.2021

        Za vypracovanie cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

 

                                                     S pozdravom

 

                                                                                                           Ing. Anton Veselka

                                                                                                                   riaditeľ TSM

    

                                                                                                             

 V Novom Meste nad Váhom,

dňa 27.4.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel:                                                                     E-mail:                                                      IČO:

032/285 61 22                                                 tsm@tsmnm.sk                                       00350656

K stiahnutiu

Publikované: 27.4.2021 | Zobrazené: 404
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies