Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ANALÝZA ODPADU

 

Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 21. apríl 2023

Počet analyzovaných nádob z IBV: 20 ks

Počet analyzovaných nádob z KBV: 5 ks

Objem nádob: 120 litrov /1100 litrov

Celkové množstvo ZKO z IBV: 252,57 kg

Celkové množstvo ZKO z KBV: 484,10 kg

Celkové množstvo ZKO: 736,70 kg

Priemerná hmotnosť nádoby 120l: 12,6 kg

Priemerná hmotnosť nádoby 1100l: 96,82 kg

Analýzu vykonali: Lukáš Šimor, Michal Repta + pracovníci TSM + skauti -  25 spoluúčastníkov

Dĺžka analýzy: 4 hodiny 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme Technické služby mesta v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko a skautskou organizáciou v Novom Meste nad Váhom – 15. oddiel Javorina 21. apríla 2023 urobili reálnu ukážku
zberu odpadu a analýzu separovania odpadu. 

Priamo na Námestie slobody bola vysypaná vzorka - 10%, denného množstva komunálneho odpadu z IBV (indi viduálnej bytovej výstavby – rodinné domy) a z KBV (komplexnej bytovej výstavby - sídliská), kde sme poločne odprezentovali ako separujú občania v porovnaní s následným odseparovaním komodít z komunálneho odpadu. Zo zmesového komunálneho odpadu boli ešte vyseparované komodity ako sklo, papier, kovy, tetrapaky, plasty, textil, elektroodpad a zbytky z jedál. 

V kopách sa nachádza odpad, ktorý by sa mohol ešte doseparovať,   ale hlavne veľké množstvo kuchynského odpadu alebo bioodpadu.  Čo je veľký problém - lebo kuchynský odpad je druhý najhorší po chemikáliách, ktoré sa nachádzajú na skládkach a to z dôvodu, že bioodpad vytvára metán, ktorý sa nám uvoľňuje do atmosféry.  BRKO a BRO nemá byť v komunálnom odpade, ten spracovávame v kompostárni. 
Miera separovania odpadu v Novom Meste nad Váhom je 53 %.  Ako sme mohli vidiť a priamo si overiť, vieme separovať lepšie. Vieme vyseparovať odpad na 73 % !  Len treba chcieť.  Skládky sa plnia, nie sú večné a mali by sme si ich strážiť

 

Publikované: 2.5.2023 | Aktualizácia: 2.5.2023 | Zobrazené: 331
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies