Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone prác vo verejnom záujme v znení neksorších predpisov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j ú

 

výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho stredísk:


- Mechanizačno-dopravné

- Čistička odpadových vôd

- Pomocno-obslužný personál

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 -          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania

-          5 ročná prax v riadení dopravy

-          vodičský preukaz skupiny C

   

Iné kritériá a požiadavky:

     -     znalosť príslušnej legislatívy,

      -     riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

      -      osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti dopravy

      -      zdravotná spôsobilosť na prácu,

      -      práca s počítačom (práca s internetom, MS Office, internet)

 
 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 -          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          profesijný štrukturovaný životopis

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          doklad o vzdelaní

-          súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 
 Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.7.2015 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 109/34,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

   

V Novom Meste nad Váhom, 6.7.2015

  

                                                                                                          Ing. Anton Veselka  

                                                                                  riaditeľ

 

 

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 6.7.2015 | Zobrazené: 82
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom