Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone prác vo verejnom záujme v znení neksorších predpisov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j ú


výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho stredísk:


Ekologické stredisko

Čistenie mesta

Zberový dvor a kompostáreň

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického alebo environmentálneho zamerania

-          min. 2 ročná prax v riadení kolektívu

-          práca s počítačom

 
Iné kritériá a požiadavky:

 

znalosť príslušnej legislatívy (Zákon o odpadoch č. 223/2001, nový zákon o odpadoch č. 79/2015 - účinný od 1.1.2016, Vyhláška Ministerstva životného prostredia o odpadoch č. 310/2013, prehľad odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom)

      -    riadiace a organizačné schopnosti

      -    osobné a morálne predpoklady

      -    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

      -    základné znalosti z oblasti kompostovania

 
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

         -          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          profesijný štrukturovaný životopis

-          výpis z registra trestov

-          doklad o vzdelaní

-          návrh koncepcie odpadového hospodárstva mesta

-          súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 14.9.2015 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 109/34,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

  

V Novom Meste nad Váhom, 19.8.2015

 

 

                                                                                                          Ing. Anton Veselka

                                                                                                                    riaditeľ

 

K stiahnutiu

Publikované: 21.8.2015 | Zobrazené: 90
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom