Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Priamy prenájom nebytových priestorov na na ul. Klčové 34 v Novom Meste nad Váhom

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Klčové 34,  915 01  Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nové Mesto nad Váhom  ponúkajú na prenájom voľné nebytové priestory vo vlastníctve mesta formou  

 

priameho prenájmu

 

 

nebytové priestory nachádzajúce sa na na ul. Klčové34 v administratívnej budove TSM v Novom Meste nad Váhom ( stomatologická ambulacia ).

Minimálna cena za  prenájom nebytových priestorov činí :

 

20,00  €/m²/rok

 

 

cena prenájmu 20,00  €/m²/rok s DPH + príslušný podiel na spoločných priestoroch

 

1)    miestnosť č. 1 o výmere           16,80 m²

2)    miestnosť č. 2  o výmere 1         5,28 m²

3)    chodba o výmere                       11,80 m²

4)    sociálne zariadenie o výmere 11,80 m²

5)    spoločné priestory  o výmere 14,09 m²

                                                     56,00 m2        

 

 

Doba podnájmu všetkých nebytových priestorov :   neurčitá

 

Ďalšie podmienky podnájmu:

1.      Priestory sú stavebne určené na účel podnájmu – stomatologická ambulancia. Všetky náležitosti spojené so zmenou užívania si na vlastné náklady bude hradiť záujemca, tiež  i všetky úpravy prenajímaných priestorov, tak, aby slúžili k riadnemu užívaniu v súlade s  ustanoveniami  stavebného  zákona  a  vykonávacích  predpisov ( vopred odsúhlasené prenajímateľom). Podnájomca si bude uvedenie do prevádzky na požadovaný účel vybavovať a hradiť sám na vlastné náklady, vrátane podania žiadosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.

2.      Pri podnájme nebytových priestorov sa bude postupovať v zmysle Smernice o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

3.      Záujemca prehlasuje, že je oboznámený so stavom nebytového priestoru a prevezme ho v stave v ktorom sa nachádza.

4.      Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

5.      Obsah cenovej ponuky musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho prenájmu.

6.      Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu prenájmu. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomu záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

7.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na prenájom  a ukončiť priamy prenájom  ako neúspešný alebo ho zrušiť.

8.      Náklady účastníkov spojené s účasťou v priamom prenájme  sa nepriznávajú.

9.      Z služby je prenajímateľ povinný uhrádzať náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.

Cenové ponuky doručia záujemcovia písomne poštou v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne  do 29.05.2015 (vrátane) do 10.00 hod. na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  s označením  hesla:  „Podnájom nebytových priestorov  s označením „ NEOTVÁRAŤ“, resp. osobne do podateľne TSM na I. poschodí.

Cenová ponuka musí obsahovať:

1.    Prihlášku – ponuka prenájmu nebytových priestorov mesta Nové Mesto nad Váhom

2.    Čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov

3.    Vyhlásenie podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov doklady požadované v bodoch 1,2,3  sú zverejnené na www.tsm.nove-mesto.sk.

 

Predložené cenové ponuky budú otvorené komisiou pre NP, pričom kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena v  EUR za m²/rok bez DPH, zároveň ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako minimálna cena podnájmu stanovená v priamom prenájme mestom Nové Mesto nad Váhom.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené na internetovej stránke mesta do 15  dní od ukončenia výberu.

Kontakt:   t. č. 032/7713360 – Ing. Anton Veselka, 

                    

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa   12.05.2015               

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Anton Veselka

                                                                                                             riaditeľ

 

 

 

 

Prílohy:

Prihláška na priamy prenájom

Prílohy č. 1FO,1PO, č. 2FO,2PO

Príloha č. 3 Súhlas so spracovaním údajov

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 13.5.2015 | Zobrazené: 148
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom